loading
loading

Kế hoạch tổ chức Lễ Bế mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017

Nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc, Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch tổng thể tổng thể tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ Bế mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Tải về

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017

Nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc, Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch tổng thể tổng thể tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ Khai mạc Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017.

Tải về

Thư ngỏ vận động tài trợ kinh phí tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017

Tiểu ban Vận động tài trợ ban hành Thư ngỏ vận động tài trợ kinh phí tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017.

Tải về

Quy chế tài trợ kinh phí tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017

Tiểu ban Vận động tài trợ ban hành Quy chế tài trợ kinh phí tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017.

Tải về

Kế hoạch Vận động tài trợ kinh phí tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017

Tiểu ban Vận động tài trợ ban hành Kế hoạch Vận động tài trợ kinh phí tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017.

Tải về